เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน
Health

ความสำคัญของก๊าซออกซิเจน

ก๊าซออกซิเจน ( O2 ) คือ ออกซิเจนในสภาวะก๊าชที่มีอยู่ในอากาศ โดยธรรมชาติเกิดมาจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ก๊าชออกซิเจนเป็นก๊าซที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ ถ้าขาดก๊าชออกซิเจนก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เพราะหลังจากเราหายใจเข้าไปก๊าชออกซิเจนจะถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของกระบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาหารให้เป็นพลังงาน กระบวนการรักษาเซลล์ การสังเคราะห์เอนไซม์หรือวิตามินที่ใช้ในร่างกาย เป็นต้น โดยในอากาศจะมีค่าก๊าชออกซิเจนผสมอยู่ร้อยละ 21 รองมาจากก๊าซไนโตรเจนที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 78 ก๊าชออกซิเจนเป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ ละลายน้ำได้ ไม่ติดไฟแต่ทว่าออกซิเจนเป็นสารที่ช่วยให้ติดไฟ นั่นคือถ้าไม่มีออกซิเจนก็จะไม่สามารถติดไฟได้ หลายๆหน่วยงานอาจจะยังไม่ทราบว่าได้มีการกำหนดการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศเป็นมาตรฐานชัดเจนตั้งแต่ปี 2549 ในเรื่องของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ดังนั้นทุกโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน เพื่อทราบและทำความเข้าใจกับมาตรฐานนี้อย่างจริงจัง เพื่อรักษามาตรฐานอากาศที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศด้วย

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน

เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในการปล่อยก๊าซออกซิเจนออกสู่อากาศอย่างไม่คาดคิดและไม่พึงประสงค์ การรั่วไหลของก๊าซออกซิเจนอาจนำไปสู่อันตรายจากการระเบิดได้ ฉะนั้นต้องมีการป้องกันอย่างจริงจัง การจัดตำแหน่งเครื่องวัดก๊าซออกซิเจนใกล้กับสถานที่ที่อาจจะเป็นอันตรายในการตรวจสอบปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศอย่างต่อเนื่อง ทันทีหลังจากเกินขีดจำกัด หรือมีการแจ้งเตือนว่าปริมาณออกซิเจนในอากาศสูงมาก

ประโยชน์ของเครื่องมือวัดก๊าซออกซิเจน

เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้วัดปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศ ทำให้เราทราบว่าในอากาศมีระดับปริมาณก๊าซออกซิเจน หากมีปริมาณก๊าซออกซิเจนมาก อาจจะทำให้เกิดภาวะลุกติดไฟได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วัดปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศว่ามีปริมาณอยู่เท่าใด เพื่อนำไปวิเคราะห์และหาวิธีป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุอันตาย